Juridisk rådgivningUpphovsrätt

Anställdas upphovsrätt

Huvudregeln inom upphovsrätt är att den som skapar ett verk har upphovsrätten till det. Upphovsrättsskyddet uppkommer automatiskt i samma ögonblick som ett verk skapas. Man behöver alltså inte anmäla eller registrera sitt verk. Copyrightmärket © behöver inte användas i Sverige. Vi rekommendera dock att alltid märka sina verk med namn, årtal och copyrightmärket ©.

Anställdas upphovsrätt
För verk som skapats inom ett anställningsförhållande gäller att arbetsgivaren får upphovsrätt till den anställdes verk om verket har uppkommit till följd av anställningen och faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Rätten till anställdas patenterbara uppfinningar regleras i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Det upphovsrättsliga lärarundantaget
Upphovsrätten till undervisningsmaterial som lärarna framställer och använder i undervisningsprocessen för att kunna fullgöra sin pedagogiska verksamhet, t ex artiklar, föreläsningar, övningsuppgifter, kompendier och Power Point presentationer, tillfaller lärarna. Denna upphovsrätt härrör ur praxis och kallas ibland ”lärarundantaget”. Det innebär att lärosätet normalt inte får använda lärarens upphovsrättsligt skyddade material utan tillstånd.

Det krävs alltså tillstånd av upphovspersonen att ändra, bearbeta eller uppdatera upphovsrättsskyddat material. Att göra ändring i materialet utan tillstånd, att sälja, ge bort eller vidare överlåta materialet utan tillstånd av upphovspersonen utgör ett intrång i dennes upphovsrätt.

Avtal och ersättning
Läraren och lärosätet kan alltid avtala om hur utbildningsmaterialet ska användas och vidareutvecklas. Omständigheterna kan vara sådana att lärosätet betalar ut en särskild ersättning för att läraren ska ta fram ett utbildningsmaterial. I en sådan situation kan en institution förvärva en viss användningsrätt till utbildningsmaterialet. Samma situation gäller för en anställd som får betald att på arbetstid ta fram ett visst material, design eller produkt.

Muntligt eller skriftligt avtal
Ett muntligt avtal är bindande för parterna men man bör alltid ingå skriftliga avtal. Det är svårt att bevisa vad som sagts mellan två personer, särskilt när det inte finns några vittnen.

Upphovsrättsintrång och påföljder
Otillåten användning av ett upphovsrättsskyddat material är ett intrång i upphovsrätten och utlöser en rad sanktioner såsom förbud, ekonomisk ersättning, skadestånd, beslag och straff. Oavsett straff har upphovsmannen alltid rätt till skälig ersättning för den otillåtna användningen av verket. Det innebär i praktiken att man måste betala för den användning som skett utan upphovsmannens samtycke.