ArbetstillståndMigrationsrättUppehållstillstånd

Arbetstillstånd

En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning behöver ha arbetstillstånd. Det gäller inte medborgare i nordiska länder eller EES-medborgare och deras familjemedlemmar som har uppehållsrätt. En utlänning som har permanent uppehållstillstånd behöver inte arbetstillstånd. Arbetstillstånd kan inte ges för längre tid än utlänningens pass gäller. Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd får överklagas till migrationsdomstol.

Ett arbetstillstånd är alltid begränsat. Det beviljas en utlänning som har ett erbjudande om anställning som han kan försörja sig på. De erbjudna arbetsvillkoren får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det innebär att inkomsten från den erbjudna anställningen måste vara av sådan storlek att hen inte behöver försörjningsstöd för att täcka sina kostnader för boende och uppehälle. Migrationsverket prövar om anställningsvillkoren uppfyller lagkraven.

Arbetstillstånd (AT) beviljas bara om rekryteringsförfarandet är förenligt med åtaganden som Sverige gjort enligt Europeiska Unionen. Migrationsverket prövar om arbetsgivarens rekrytering är förenlig med principen om unionsföreträde. Det innebär att arbetsgivaren behöver anmäla den lediga anställningen till Arbetsförmedlingen för utannonsering. När en ledig tjänst utannonseras i den svenska arbetsplatsbanken blir den också synlig i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures, varigenom tjänsten görs tillgänglig för medborgare i EU/EES och Schweiz. Den erbjudna anställningen måste utannonseras under tio dagar.

AT kan också ges vid fall av internationellt utbyte eller om det följer av internationella avtal eller ett avtal med ett annat land, t.ex. till au-pair, praktikanter och artister samt lednings- och specialistpersonal inom internationella koncerner inom forskning, undervisning, kultur eller idrott. Ett sådant arbetstillstånd begränsas vanligtvis till visst yrke och viss arbetsgivare.

Ett begränsat arbetstillstånd får inte ges för längre tid än 2 år. Inte heller får tillståndstiden avse längre tid än anställningen. Om arbetstagaren vill få sitt arbetstillstånd förlängt ska en ny prövning göras. En ansökan om förlängning kan göra inifrån Sverige. I annat fall måste arbetstillståndet ordnas före inresan till Sverige. En ansökan om AT av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det landet där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.

Den sammanlagda tillståndstiden får vara högst 4 år. Om det finns särskilda skäl kan ytterliga tillstånd att arbeta i Sverige beviljas. Den sammanlagda tillståndstiden, efter förlängning på grund av särskilda skäl, får vara högst 6 år.

Arbetstillståndet knytas till viss arbetsgivare och avse ett visst slags arbete. Efter 2 år ska tillstånden endast knytas till ett visst slags arbete.

Permanent uppehållstillstånd (PUT) får beviljas om utlänningen under de senaste 7 åren har haft uppehållstillstånd för arbete i sammanlagt 4 år. Om PUT inte beviljas, ska utlänningen lämna landet.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk rådgivning och juridiskt biträde avseende ansökan om arbetstillstånd (ny ansökan och förlängning) och andra migrationsrättsliga frågor. Du kan även anlita oss för att överklaga Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens domar.