BarnrättFamiljerättVårdnadstvister

Barnets bästa i vårdnadstvister

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det betyder att vid alla beslut som rör barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Försök måste alltid göras för att förstå barnet och ta reda på hur det uppfattar sin situation, att lyssna på barnet och respektera det som individ med egna uppfattningar. Däremot inte sagt att barnets åsikter alltid måste följas. Det är i sista hand de vuxna som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta ett beslut och ta ansvar för det.

Begreppet ”barnets bästa”
Begreppet ”barnets bästa” är inte en gång för alla givet. Begreppet är relativt och dess innebörd förändras över tid i takt med att värderingar i samhället ändras. Vid bedömning av vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

Barnets grundläggande behov
Några av grundläggande behov hos ett barn som alltid bör ingå i bedömningen av barnets bästa är: barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets behov av sina föräldrar och barnets respekt för sin integritet. Det mest elementära livsbehovet är att barnet får den omvårdnad och skydd som det behöver för att överleva och utvecklas. Barn behöver även skydd mot yttre faror. Barnet behöver näringsrik kost, kläder och bostad. Barn behöver omvårdnad vid sjukdomar.

Barnet mår bäst när det har ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar. Föräldrar tillgodoser inte bara barnets fysiska behov utan också barnets behov av kärlek, trygghet och känsla av att behövas. Av föräldrar får barnet hjälp med gränssättning och tolkning av omvärlden. Ju yngre barnet är desto mer beroende är det av föräldrarnas psykiska stöd. Även barn i förpuberteten och tonåren har behov av båda sina föräldrar för att utveckla en grundläggande självkänsla och egen identitet.

Barn måste känna att de behövs, att de har en uppgift att fylla och de får ta ansvar. De behöver få möjlighet att påverka sin egen situation och i takt med stigande ålder och mognad få ta ansvar för personliga förhållanden och eget handlande. Barnet ska visas hänsyn om de individuella egenskaper och särdrag som det har. Respekt för barn lägger grunden för barnets egen förmåga att visa empati och respekt för andra. Barn och ungdomar får inte förödmjukas inför andra personer och därmed löpa risken att utsättas andras löje och ringaktning.

Att prioritera barnets behov framför sina egna
Att barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad innebär att barnets föräldrar måste prioritera barnets behov framför sina egna. Det ska inte vara den vuxnes behov att ha barnet som avgör vem som får vårdnaden av barnet. Vårdnaden om barnet har inte med rättvisa mellan föräldrar att göra och får inte utgöra belöning, kompensation eller bestraffning för hur föräldrarna beter sig mot varandra.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din vårdnadstvist.