BrottmålBrottsofferMålsägandeMålsägandebiträdeRättegång

Brottsoffrens rättigheter

Brottsoffer är en person som på ett eller annat sätt blivit drabbad av ett brott och lidit en form av skada i samband med brott. Endast vissa brottsoffer är åtalsberättigade enligt lag. Lagen kallar brottsoffer för målsägande. Vid misshandel är den misshandlade målsägande, vid förtal den som någon förtalat, vid bedrägeri den bedragne. Bara målsägande har åtalsrätt, rätt att ange vissa brott och rätt att föra skadeståndstalan i anledning av brottet.

Information under förundersökning
När någon blivit utsatt för ett brott som hör under allmänt åtal och det kommer allmän åklagare eller polis till kännedom, ska åklagaren inleda en förundersökning. En förundersökning kan avslutas på två sätt, antingen genom att den läggs ner eller genom ett beslut om åtal. Om målsäganden är missnöjd över åklagarens beslut att inte väcka åtal kan hen begära överprövning av beslutet hos högre åklagare.

Målsäganden ska informeras om att åklagaren kan föra skadeståndstalan i brottmålsrättegången och om möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen. Målsäganden ska också informeras om brottet kan föranleda rätt till målsägandebiträde, om reglerna om stödperson, om möjligheterna att få rättshjälp och juridisk rådgivning samt om vilka myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Målsäganden ska vidare tillfrågas om hen vill bli underrättad om beslut om att förundersökningen inte ska inledas eller att en inledd förundersökning ska läggas ner, om beslut om att åtal inte ska väckas, tidpunkt för huvudförhandling i målet samt dom i målet.

Målsägandebiträde
Ett målsägandebiträde (vanligtvis en jurist eller advokat) är en person som under förundersökning och rättegång har till uppgift att ge målsäganden juridisk hjälp. Ett målsägandebiträde ska ta tillvara målsäganden intressen samt lämna stöd och hjälp. Målsägandebiträdet ska föra målsägandens skadeståndstalan om inte åklagaren gör detta. Är det målsägandebiträde förordnat av domstolen är det praxis att åklagaren inte för målsägandens skadeståndstalan.

Brist på kunskap
Folk i allmänhet saknar grundläggande kunskap om hur vårt rättssystem fungerar. Många vet inte ens när deras rättigheter är kränkta och även om de vet att en brottslig gärning blivit begången, vet de inte hur de ska hantera situationen rent juridiskt. De flesta vet inte att de kan väcka talan eller hur talan ska föras. Andra faktorer som spelar in är pengar och ork att sätta igång en process. Folk i allmänhet har en negativ inställning till domstolar och till samhället som värdesätter gärningsmannens frihet högre än offrets.

Brottsoffrens rättigheter är inte fullt tillgodosedda. Problemet för brottsoffer idag är inte bristen på lagar som tillgodoser deras intressen utan okunskap och oförståelse från myndigheter om hur lagarna ska tillämpas. Att kombinera lagtext med sunt förnuft är avgörande för en levande rättstillämpning. Många beslutsfattare glömmer ofta att bakom varje beslut på tjänsterummen finns en människa. En människa som blivit rånad, misshandlad eller kanske fått sitt barn mördat. 

Organisationer som kan hjälpa brottsoffer

Barnens Rätt i Samhälle (BRIS)
BRIS är en barnrättsorganisation som kämpar varje dag för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom. De vill stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Rädda barnens centrum för barn och ungdom i kris
Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och som tillhör Rädda Barnens prioriterade målgrupper: barn på flykt, barn i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld.

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ)
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i deras arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
ROKS vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. ROKS har skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. För unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till.

Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV)
RAV:s syfte är att verka stödjande och opinionsbildande för att anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott, ska får ett bättre stöd från både omvärld och samhälle.