ArbetsrättDiskrimineringJuridisk rådgivning

Diskriminering av arbetssökande

Diskrimineringsförbudet gäller inte bara arbetstagare utan även arbetssökande och de som gör en förfrågan om arbete. Det är inte ovanligt att personer med utländsk backgrund får negativa besked när de frågar en arbetsgivare om det finns något ledigt arbete. Att en person väljs bort i ett tidigt skede av ansökningsförfarande eller innan en ansökan gjorts kan utgöra diskriminering. Förbudet mot diskriminering gäller under hela anställningsförfarande, det vill säga vid hantering av ansöknings-handlingar, urval till anställnings-intervjuer och lämplighetstester.

Fri anställningsrätt
Sökandenas kvalifikationer ska värderas efter utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet. Med utbildning menas främst meriter som dokumenteras genom en examen eller betyg. För statliga arbetsgivare gäller att anställningsbeslutet ska fattas på sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Ett statligt beslut kan alltid överklagas och undanröjas. På den privata sektorn råder däremot fri anställningsrätt, det vill säga en arbetsgivare kan välja vem som ska anställas utan att beslutet kan överklagas. Man kan alltså inte få en anställning med stöd av lagen. Arbetsgivaren kan dock dömas att betala diskrimineringsersättning till den person som kränkts genom anställningsbeslutet.

Rätt att begära uppgift om meriter
En arbetssökande som inte har anställts eller kallats till en anställningsintervju har möjlighet att få uppgift om utbildningen, yrkeserfarenheten och meriterna för den som fick arbetet. Arbetsgivaren kan dock inte drabbas av något skadestånd om han vägrar att lämna ut dessa uppgifter. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har rätt att biträda den enskildes begäran och utfärda ett vitesföreläggande. Även jurister och advokater kan biträda den enskildes begäran om arbetsgivaren vägrar att lämna ut uppgifter om rekryteringsprocessen.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad kan du anlita oss för att göra en juridisk bedömning av ditt fall och eventuellt vidta rättsliga åtgärder. Vi kan också anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO).