BostadsrättFastighetsrättHyresrättJuridisk rådgivning

Köp av bostadsrätt

Den som köper en bostadsrätt köper inte en fysisk lägenhet utan en speciell form av nyttjanderätt. Det är nyttjanderätten som benämns bostadsrätt. För att ett köp av bostadsrätt ska bli giltigt måste köparen godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Överlåtelseavtalet måste vara skriftligt och undertecknad av köparen och säljaren. Muntliga avtal om försäljning av bostadsrätt är alltså inte giltiga.

Avtalsbrott
Om någon av parterna inte uppfyller sina åtaganden enligt överlåtelseavtalet, t.ex. köparen inte erlägger handpenning eller slutlikvid eller säljaren inte vill flytta ut, kan detta utgöra ett avtalsbrott. När det gäller kontraktsbrott från köparens sida är det ofta frågan om utebliven eller försenad betalning av handpenning eller slutlikvid. Köparens dröjsmål med betalning kan betraktas som ett väsentligt avtalsbrott och kan ge rätt till hävning. Om säljaren inte flyttar ut kan köparen vända sig till domstolen för att få det fastställt att köparen har rätt till bostadsrätten. Med stöd av domen kan köparen därefter avhysa säljaren med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Säljarens upplysningsplikt
Säljaren ska hålla överlåtelseobjektet tillgänglig för visning och informera köparen om viktiga omständigheter. Om bostadsrätten överlåts med förbehåll om befintligt skick måste man utgå från att säljarens upplysningsplikt omfattar enbart väsentliga förhållanden.

Köparens undersökningsplikt
Hur långt sträcker sig köparens undersökningsplikt? Köparen måste noggrant undersöka bostaden. Ibland krävs att han ska lyfta på mattor och flytta på bokhyllor för att kunna vara säker att ha uppfyllt sin undersökningsplikt.

Fel i bostadsrätten
Det finns olika typer av fel som kan bli aktuella när det gäller tvister om fel i bostadsrätt: avvikelser från avtalet och avvikelser från förväntad standard (dolda fel). Vanliga fel är felaktiga uppgifter i objektbeskrivningen, avsaknad av golvvärme i badrum, avvikelser i boarea, felaktig ålder på badrum eller vitvaror, trasiga vitvaror, bristfällig flyttstädning, el-fel, estetiska brister, höjning av månadsavgiften efter tillträdesdagen, vägglöss m.fl. 

Bostadsrätten måste vara beboelig. Syftet med en bostadsrätt är att den ska användas som bostad och köparen ska kunna flytta in utan problem. Om köparen inte kan bo i lägenheten för att den måste saneras föreligger vanligtvis ett fel. Detsamma gäller om köparen måste flytta ut på grund av ett oväntat stambyte. Alla renoveringsåtgärder behöver vara utförda fackmässigt. Förekomst av fuktskador utgör normalt sett en avvikelse. Elinstallationer måste vara utförda av behörig fackman på ett sådant sätt att de inte är farliga ur elsäkerhetssynpunkt.

Reklamation och påföljder
För att köparen ska kunna göra gällande köprättsliga påföljder mot säljaren måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Påföljderna är: avhjälpande av fel eller brister, prisavdrag eller skadestånd.

Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning eller juridiskt biträde angående ditt bostadsrättsavtal, fel i bostaden, reklamation och påföljder på grund av avtalsbrott.