EuropadomstolenEuropakonventionenMänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter innebär grundläggande rättigheter som varje enskild har gentemot staten. Dessa rättigheter skyddas i många länders grundlagar, i Sverige främst i Regeringsformens (RF) andra kapitel. Där kallas de för medborgerliga fri- och rättigheter. Mänskliga rättigheter delas i tre grupper:

  • Politiska och medborgerliga rättigheter – t.ex. att man inte ska berövas sin frihet eller hindras från att demonstrera, äganderätt, rörelsefrihet, asylrätt, rösträtt, yttrandefrihet, rätt att ingå äktenskap, m.m. Se Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR).
  • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter – t.ex. rätt till social trygghet, utbildning, sjukvård och arbete, rätt till adekvat levnadsstandard, rätt till upphovsrätt, m.m. Se Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR)
  • Grupprättigheter, t.ex. folks rätt till självbestämmande, utveckling, rätt att dela naturtillgångar i havet och yttre rymden. Se FN:s deklaration on the Rights of Indigenous Peoples (Resolution om FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter)

FN och MR-råd
Syftet med FN som organisation är att uppnå ett internationellt samarbete för att främja och uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter (MR) utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion. FN-stadgan från 1945 bekräftar ”tron på mänskliga rättigheter, envars värdighet och värde, jämlikhet mellan man och kvinna”. I syfte att övervaka global respekt för mänskliga rättigheter inrättades FN:s Human Rights Council (MR-råd). MR:s viktigaste funktion är att granska länder som misstänks för grova och systematiska brott mot mänskliga rättigheter. Rådet kan utfärda råd och rekommendationer men saknar befogenhet att besluta om några sanktioner.

Vad är en konvention?
Skyddet för mänskliga rättigheter uppstår genom mellanstatliga avtal som kallas för traktat eller konvention (på engelska: treaty, convention, agreement, covenant). Konventioner kan vara:
• globala (det vill säga vilken stat som helst kan ansluta sig till den, ex Barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter) och
• regionala (som gäller för en viss region som Europa, Afrika, Latin- och Nordamerika).

Konventioner kan även delas i:
• allmänna (Europakonventionen) och
• speciella (som är inriktade på en viss typ av rättighet t.ex. Konventionen mot tortyr).

Man vill att så många stater som möjligt ska bli part till MR-konventioner men än så länge har ingen global konvention har undertecknats av världens samtliga stater. T.ex. enbart 150 av världens 200 stater har tillträtt FN-konventionen mot tortyr. FN:s konvention om barnets rättigheter har fått stor anslutning med 190 stater, inklusive Sverige.

Andra FN:s konventioner
FN:s konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (ca 190 stater inkl. Sverige anslutna)
FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering (180 stater anslutna, inkl. Sverige)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (år 2006)

Europakonventionen
Sverige var en av de första staterna som tillträdde konventionen år 1953. EU:s 28 medlemsländer har ratificerat Europakonventionen. Behöriga att ansluta sig till denna konvention är medlemsstaterna i Europarådet, en samarbetsorganisation som bildades år 1949 och som arbetar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Europakonventionen består av en konvention och 6 tilläggsprotokoll som betraktas som separata traktater med egna bestämmelser om undertecknande och ratifikation.

De enskilda rättigheterna i Europakonventionen
• rätt till liv
• skydd för egendom
• förbudet mot tortyr och omänsklig behandling
• förbud mot slaveri
• rätt till personlig frihet och säkerhet
• rätt till en rättvis rättegång
• rätt till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens
• rätt till tanke-, samvets-, och religionsfrihet
• yttrandefrihet
• mötes-, demonstrations- och föreningsfrihet
• rätt att ingå äktenskap samt makars likställdhet
• rätt till effektivt rättsmedel på nationell nivå
• förbud mot diskriminering