Rättsområden

Fastighetsrätt – bostadsrättsavtal, fel i bostadsrätt, hyresavtal, lägenhetsbyten, upplåtelse i andra hand, uppsägning och anmodan att flytta, förverkande på grund av bristande betalning, störningar i boendet, besittningsskydd, tvister i Hyresnämnden och allmän domstol, förlikningar m.m

Familjerätt – mål om äktenskapsskillnad, underhållsbidrag, mål om vårdnad, boende och umgänge

Straffrätt, brottmål – målsägandebiträde i brottmål, brottsoffers rättigheter

Mänskliga rättigheter – rättigheter enligt Europakonventionen, klagomål till Europadomstolen, skadeståndstalan mot staten

Upphovsrätt  licensavtal, upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, skydd mot kopiering, gemensam upphovsrätt, upphovsrättsintrång, skadestånd