FamiljerättVårdnadstvister

Rättsskydd och rättshjälp i vårdnadstvister

Du kan behöva anlita en jurist om du hamnat i en vårdnadstvist som du och din motpart inte kan lösa. För att betala kostnaderna ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har en försäkring kan du ha rätt till rättshjälp.

Rättsskydd i hemförsäkringen
Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen. Det ska täcka kostnader för juridiskt ombud. Rättsskydd ingår i nästan alla svenska hemförsäkringar. Vanligtvis krävs det att du har varit skild i två år för att kunna utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Vi kan kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten.

Rådgivning enligt rättshjälpslagen
Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller kontakta oss för rådgivning. Vi ger råd när det gäller äktenskap, skilsmässa och vårdnadstvister. Alla kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Har du en inkomst lägre än 75 000 kronor per år, kan du få avgiften minskad till hälften. Om du saknar inkomst och förmögenhet kan du få rådgivning gratis.

Rådgivningen går till på följande sätt. Vi bokar ett möte där du berättar om din situation och tvisten du hamnat i. Vi sätter oss i din tvist, ger råd och gör en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Ibland räcker det med rådgivning. Om vi beslutar oss för att gå vidare fyller vi tillsammans i blanketten ”ansökan om rättshjälp” och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen. 

Rättshjälp – ett bidrag från staten
Rättshjälp innebär att staten betalar delar av kostnaden i ditt ärende. Rättshjälpen täcker del av kostnader för juridiskt biträde i en domstolsprocess, kostnader för bevisning och andra utgifter. Det är bara privatpersoner som kan få rättshjälp, inte föreningar och företag. Om du beviljas rättshjälp bidrar du själv till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift och staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på din ekonomi och beräknas till 2%-40% av underlaget (0 kr-5000 kr). 

Rättshjälp – villkor
För att få rättshjälp ska du ha haft minst en timmes rådgivning (och höst 2 timmar). Du får inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år. Ditt ekonomiska underlag är summan av dina tillgångar minus skulder och försörjningsbörda. Du kan inte få rättshjälp för upprättande av självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling.

Vanligtvis beviljas inte rättshjälp i angelägenheter som rör myndighetsbeslut. Myndigheter har enligt  Förvaltningslagen en serviceskyldighet gentemot den enskilde. Serviceskyldigheten innebär att enskilda har rätt till råd, stöd och vägledning när det gäller myndighetens verksamhetsområde. Därför utgår ingen ersättning från rättsskyddet vid överklagande av myndighetsbeslut. Den enskilde får i så fall själv betala kostnaderna för det juridiska ombudet.

Vad ingår i rättshjälp?
– Delar av kostnaden för ditt ombud upp till 100 timmar
– Kostnader för bevisning vid allmän domstol
– Utredningskostnader upp till 10 000 kronor
– Kostnader för tolk och översättning
– Ansökningsavgiften i domstol (om du har rättshjälp vid ansökningstillfället)

Kontakta oss för mer information om rättsskydd och rättshjälp i din vårdnadstvist.