EuropakonventionenMänskliga rättigheterSkadestånd

Skadestånd för brott mot Europakonventionen

Det har under lång tid funnits behov av att i lag reglera rätten till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen. Det har nyligen införts en ny regel i skadeståndslagen som ger möjlighet för enskilda fysiska och juridiska personer att få skadestånd av staten eller en kommun vid överträdelser av Europakonventionen. Paragrafen handlar om statens och kommunernas skadeståndsrättsliga ansvar gentemot fysiska och juridiska personer vid överträdelser av Europakonventionen.

Skadeståndslagen är den grundläggande lagstiftningen på skadeståndsrättens område. Enligt skadeståndslagen gäller bl.a. att staten eller en kommun ska ersätta skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Detsamma gäller i viss utsträckning vid felaktiga upplysningar eller råd.

Enligt den nya paragrafen ligger skadeståndsansvaret vid överträdelser av Europakonventionen på staten eller en kommun. Det ska alltså klart framgå att det är fråga om en rättighet som skyddas av Europakonventionen, inklusive de tilläggsprotokoll som är bindande för Sverige. Enligt ”Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten” kan en skadelidande få ett sådant skadeståndskrav prövat inom ramen för statens frivilliga skadereglering. Med det avses skadereglering som företrädelsevis sker hos Justitiekanslern.

Enligt förordningen kan den enskilde i ett formlöst och kostnadsfritt förfarande vända sig direkt till Justitiekanslern och få ett besked i frågan om huruvida staten är skadeståndsskyldig. Det är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att komma i åtnjutande av det rättsmedel som rätten till skadestånd innebär. Vid ett negativt besked har den enskilde kvar möjligheten att vända sig till domstol för att få saken prövad.

Justitiekanslerns inställning är inte bindande för domstolarna eller för den enskilde. Handläggningen vid Justitiekanslern bidrar till att klarlägga de aktuella omständigheterna och ger den enskilde bättre förutsättningar att bedöma sin processuella ställning. Om den enskilde önskar det, kan han eller hon vända sig direkt till domstolarna utan att först framställa ett krav till Justitiekanslern.

Vi erbjuder juridiskt biträde i ärenden om skadestånd för överträdelser av Europakonventionen. Vi hjälper till med upprättandet av skadeståndsanmälan mot staten via Justitiekanslern. Kontakta oss för mer information.