ArbetstillståndMigrationsrättUppehållstillstånd

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

När en utlänning har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige, beviljas vanligtvis uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och särskilda skäl inte talar emot. Att förhållandet bedöms som seriöst betyder att det ställs krav att förhållandet varat en tid, att parterna träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. 

Uppehållstillstånd (UT) på grund av anknytning måste ha en giltighetstid på minst 1 år. Makar som inte stadigvarande sammanbott utomlands kan ges ett tidsbegränsat UT vid det första beslutstillfälle. En person som avser att inleda ett samboförhållande med en anknytningsperson i Sverige beviljas vanligtvis tidsbegränsat UT. Vid prövningen tas även hänsyn om parterna har eller väntar barn tillsammans. UT som beviljas för utlänningens barn har samma giltighetstid som förälderns UT.

En person som inom ramen för en uppskjuten invandringsprövning på grund av familjeanknytning fått ett tidsbegränsat UT får beviljas ett nytt tidsbegränsat UT i 1 år eller ett permanent uppehållstillstånd (PUT) endast om förhållandet består. Det innebär att Migrationsverket gör en förnyad bedömning om förhållandet är seriöst.

Ett nytt tillstånd kan beviljas även om förhållandet har upphört och utlänningen åberopar anknytning genom ett nytt förhållande. PUT kan även beviljas före tvåårsperiodens utgång om parterna har gemensamma barn. Tiden får invandringsprövningen kan också sättas längre än 2 år om förhållandet är instabilt eller när det har upphört och sökanden därefter inlett ett nytt förhållande. Trots att förhållandet har upphört kan en utlänning ges UT om hen har särskild anknytning till Sverige, t.ex. när sökanden kommit in på svenska arbetsmarknaden. I praxis har krävts två års anställning på heltid.

Normalt måste UT sökas från hemlandet. Den grundläggande regeln för en reglerad invandring är att UT ska vara ordnat före inresan i landet. En ansökan om UT av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ska ges in och utredas av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt. Utlänningen ska ha ansökt om och beviljats ett UT före inresan. Har utlänningen rest hit, måste hen efter vistelsen här åter lämna Sverige innan UT söks. En ansökan kan inte heller bifallas om utlänningen uppehåller sig i Sverige. Ansökan ska i så fall avslås. Från huvudregeln finns undantag, t.ex. vissa arbetsförhållanden och familjeförhållanden.

Vid första prövningen ställs krav att sökande kan styrka sin identitet. Vidare beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. UT beviljas normalt inte för s.k. barnäktenskap eller förhållanden mellan minderåriga.

Det ställs krav i lagen att personens som utlänningen åberopar anknytning till dels ska kunna försörja sig, dels ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och för utlänningen. Det innebär att en bostad för 2 vuxna utan barn utöver kök eller kokvrå minst ska innehålla vardagsrum och sovrum. Om barn ska bo i bostaden, krävs att den innehåller flera sovrum. Två minderåriga barn kan dela sovrum. Att försörjningskravet är uppfyllt är ett villkor för att UT ska beviljas en utlänning på grund av anknytning. Ersättning från arbetslöshetsförsäkring jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt om anknytningspersonen har en förmögenhet som hen kan försörja sig på.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk rådgivning och juridiskt biträde avseende ansökan om uppehållstillstånd (ny ansökan och förlängning) och andra migrationsrättsliga frågor. Du kan även anlita oss för att överklaga Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens domar.