AvtalsrättJuridisk rådgivningUpphovsrätt

Upphovsrätt och äganderätt

Upphovsrätten till ett verk är knuten till upphovsmannen och inte till den som äger själva verksexemplaret. Det innebär att den som köper en tavla eller en bild inte övertar upphovsrätten. En ägare av ett konstverk har inte rätt att lägga ut bilder av verket på internet eller att återge verket i broschyrer och på vykort om man inte har avtalat det med upphovsmannen.

Däremot får köparen visa verket offentligt utan tillstånd från upphovsmannen. Genom avtal kan upphovsmannen och köparen komma överens om att annat ska gälla.

Illustratörer och fotografer licensierar vanligtvis en rätt att tillverka, sälja och tillgängliggöra kopior av verket i tidningar, böcker, filmer och på internet. Muséer och andra institutioner har inte rätt att framställa fotografier eller reproduktioner av konstverk som de äger utan avtal med konstnären, dennes arvingar eller verkens rättsinnehavare.

Det har blivit allt vanligare att hyra ut konstverk i syfte att sprida och visa dem för flera. Med uthyrning menas upplåtelse för bruk under en begränsad tid mot ekonomisk ersättning. Rätten att hyra ut konstverk innehas inte av ägaren, galleristen eller konstsamlaren utan av den som har upphovsrätten till verket. Det innebär att ägaren behöver avtala med upphovsmannen om rätten att hyra ut konstverken. En konstnär som får sina verk uthyrda utan lov har rätt till uthyrningsersättning och skadestånd om intrånget i upphovsrätten sker med uppsåt (medvetet).

Uthyrnings som sker i privatlivet är däremot tillåten. Även att låna ut konst till allmänheten, d.v.s. upplåta för bruk under begränsad tid utan ekonomisk kompensation är tillåtet för ägaren.

Vi erbjuder juridisk rådgivning angående upphovsrättsliga avtal och andra avtal, avtalstolkning och granskning av avtal innan påskrift, upprättande av avtal, licensavtal, upphovsrättstvister.