AvtalsrättJuridisk rådgivningUpphovsrätt

Upphovsrättsliga avtal

En viktig princip i svensk rätt är att avtal ska hållas. Har man ingått ett avtal som man senare uppfattar som oförmånligt och därför ångrar sig och vill frånträda avtalet får man vanligtvis stå sitt kast och finna sig i att vara bunden av avtalet. Det innebär att man inte kan ångra sig i efterhand utan att drabbas av olika sanktioner och ekonomiska konsekvenser.

I Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att ingen behöver sluta avtal om man inte vill och att man är fri att teckna avtal om vad som helst med vem som helst. I varje fall så länge man inte upprättar avtal som är lagstridiga.

I svensk rätt uppställs som huvudregel inga speciella formkrav för ingående av avtal. Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtal men skulle parterna börja tvista om innehållet kan det vara svårt att bevisa vad som faktiskt avtalats vid en muntlig uppgörelse.

Upplåtelse och överlåtelse
En upphovsman förfogar ensam över de ekonomiska rättigheterna till sitt verk. Genom avtal kan en författare överlåta eller upplåta sin rätt till annan t.ex. ett förlag eller en tv-produktion. Rätten kan övertas helt genom överlåtelse eller delvis genom upplåtelse.

Det är viktigt att hålla de juridiska begreppen överlåtelse och upplåtelse isär. En överlåtelse av den ekonomiska delen av upphovsrätten avser hela rätten. I så fall blir förvärvaren ägare. Detta kan ske genom köp, gåva eller arv. En överlåtelse innebär en slutlig övergång av en rättighet.

En upplåtelse eller en licens innebär däremot en tillfällig rätt att utnyttja ett verk i begränsad omfattning, t.ex. att ge ut ett litterärt verk i bokform, att framföra det offentligt eller att översätta verket till ett annat språk. En upplåtelse gäller för en viss tid. När avtalet upphör, går rätten tillbaka till upphovsmannen.

Läs mer om upphovsrättsliga avtal i ”Författarens upphovsrätt” och ”Konstnärens upphovsrätt”.