Upphovsrätt

Upphovsrättsorganisationer

I Sverige finns många organisationer som värnar upphovsrätten och den kulturella mångfalden. Många upphovsmän överlåter utövandet och förvaltningen av sina rättigheter till sådana organisationer som på upphovsmännens vägnar slutar avtal om användning av t.ex. litteratur, musik, bilder och fördelar ersättning för denna användning. En sådan kollektiv förvaltning underlättar för användarna att skaffa tillstånd och erlägga betalning enligt vissa tariffer i stället för att förhandla med varje enskild upphovsman. Här presenteras några upphovsrättsorganisationer. 

TEXT & LITTERATUR
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för verksamma författare och litterära översättare. Förbundet ska enligt stadgarna tillvarata författarnas och översättarnas ekonomiska och ideella intressen samt bevaka och försvara upphovsrätten och yttrandefriheten. En stort antal av Författarförbundets medlemmar, som fått sina verk tonsatta eller inspelade, är anslutna till STIM.

Sveriges Författarfond
Författarfondens huvudsakliga uppgift är att fördela den statliga biblioteksersättningen till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Författarfonden fördelar också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.

Svenska Journalistförbundet
Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Förbundet värnar yttrandefrihet, tryckfrihet, öppenheten i samhället, mångfalden i medierna, upphovsrätten, yrkesetiken och den journalistiska yrkesintegriteten.

ALIS
ALIS, Administration av Litterära rättigheter i Sverige, är en upphovsrättsorganisation för litterära verk som bevakar upphovspersoners rättigheter och intressen. ALIS är en organisation för alla sorters skribenter: författare, litterära översättare, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker. Förutom avtalslicenser på textområdet hanterar ALIS även individuell utbetalning av upphovsrättsersättning.

KONST
BUS 
BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer: målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers m.m. Genom BUS får upphovsmän ersättning när deras konstverk används. BUS underlättar användning av bildkonst och ser till att relevanta tillstånd ges.

KLYS
KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, utgör ett samarbetsforum för medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse. KLYS företräder 15 medlemsorganisationer inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form. Nämnden är remissinstans och lämnar regelbundet yttranden över utredningar inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads, upphovsrätts- och mediefrågor.

FOTOGRAFI
Svenska Fotografers Förbund
SFF är ett förbund för professionella fotografer i Norden. Förbundets verksamhet innefattar rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till avancerad utbildning samt riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder.

TEATER
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges Dramatikerförbund är en intresseorganisation som företräder manusförfattare verksamma inom scen, film, television, radio och media. Förbundets ändamål är att tillvarata svenska dramatiska författares och översättares ekonomiska och ideella intressen. Som dramatiker räknas alla författare som skriver texter avsedda att framföras i dramatisk form, för scen, film, television, radio och nya medier.

Teaterförbundet
Teaterförbundet är en fack- och yrkesorganisation för professionellt yrkesverksamma artister, tekniker och administratörer inom scen och film. Teaterförbundet arbetar för att dess medlemmar ska ha bra villkor på arbetsmarknaden, och för att kultur och media ska få mer pengar samt att man som frilansande kulturarbetare ska kunna leva på sin lön och omfattas av det sociala trygghetssystemet.

MUSIK
STIM
Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar fler än 77 000 låtskrivare, kompositörer, textförfattare och förläggare världen över. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stimanslutningen innebär att man får ersättning när musiken man företräder framförs offentligt, överförs till allmänheten eller ges ut. Registreringen skyddar dock inte mot plagiering, låtstöld och upphovsrättsintrång.

SAMI
SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, ser till att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas offentligt. Det kan vara på restauranger, gym, butiker, hotell, i radio eller på TV. Över 33 000 musiker och artister är anslutna till SAMI. SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning genom att teckna avtal med företag som använder musik i sin verksamhet och har i dag över 42 000 betalande musikanvändare.

FÖRLAG
Svenska Förläggareföreningen                                                                              SvF, är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen arbetar för en öppen och fri bokmarknad med utrymme för nya förlag att etableras och utvecklas. Sedan 1989 delar föreningen årligen ut Augustpriset, som är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefulla litterära pris. Syftet med priset är att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Lilla Augustpriset är en skrivartävling för ungdomar mellan 16 och 20 år som instiftades 1994 med målet att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.

KOPIERING
Copyswede
Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina fjorton medlemsorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), Ifpi och Radio- och tv-företagens samarbetsorganisation Ubos kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Bonus Copyright Access
Bonus Copyright Access är en upphovsrättsorganisation som på uppdrag av organisationerna på litteratur-, press-, bild- och notområdet licensierar upphovsmännens och utgivarnas upphovsrättigheter. I Bonus Copyright Access samarbetar 15 bransch- och intresseorganisationer på upphovsrättsområdet. Organisationens uppdrag är att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för organisationernas räkning. Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material.