FastighetsrättHyresrättJuridisk rådgivning

Uppsägning av hyresrätt

Hyresvärdens uppsägning ska vara skriftlig, undertecknad av hyresvärd och ställd till de personer som är hyresgäster. Hyresvärden måste ange anledningen till att förlängning vägras, annars blir uppsägningen ogiltig. Uppsägningen är även ogiltig om inte hyresvärden senast inom en månad efter hyrestidens utgång lämnar in en ansökan till hyresnämnden. Om hyresgästen flyttar frivilligt under uppsägningstiden, kan hyresvärden återkalla sin talan i hyresnämnden.

En ansökan till hyresnämnden efter uppsägning ska normalt innehålla ett yrkande om att hyresavtalet ska upphöra eller anses ha upphört vid ett visst datum. Ansökan ska också innehålla ett yrkande att hyresgästen ska åläggas att avflytta från lägenheten vid samma tidpunkt. I många fall blir frågan om uppsägning inte avgjord innan hyrestiden går ut. I en sådan situation har hyrestiden rätt att bo kvar i lägenheten tills tvisten är slutligt avgjord. Ett lagakraftvunnet beslut med flyttningsåläggande utgör en så kallad exekutionstitel och kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för verkställande av avhysning.

Hyresgästen ska få skäligt uppskov med avflyttning om hyresvärdens talan medges (om att hyresavtalet ska upphöra att gälla). Är hyresrätten förverkad får uppskov medges endast om hyresvärden samtycker till det.

Bristande betalning – grund för uppsägning
Hyresrätten är förverkad om hyresgästen inte betalar hyran inom en vecka efter förfallodagen. När fristen har löpt ut kan hyresvärden säga upp avtalet att upphöra i förtid. Hyresvärden kan också vända sig till Kronofogdemyndigheten eller till tingsrätten. En ansökan om handräckning och avhysning räknas som uppsägning när ansökningen delgetts hyresgästen.

Hyresgästen har ytterligare en chans att återvinna hyresrätten när hyresvärden sagt upp avtalet. Hen måste betala hyran inom 3 veckor från delgivning av underrättelse. Utöver hyran har hyresvärden, vid dröjsmål med hyran, rätt till ersättning för inkassokostnader, det vill säga en betalningspåminnelse, ett kravbrev och för upprättande av en amorteringsplan. Hyresvärden har även rätt till skadestånd om hyresrätten förverkas. Skadeståndet kan utgöras av uteblivna hyresintäkter till följd av att hyresvärden inte hittar någon ny hyresgäst som kan flytta in omedelbart efter det att den förra hyresgästen avhysts från lägenheten.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk rådgivning angående hyresrättsliga frågor eller behöver ett ombud i Hyresnämnden.