ArbetsrättJuridisk rådgivning

Vad är arbetsrätt?

Arbetsrätten är ett rättsområde som styr förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Arbetsrätten gäller de flesta arbetstagare med undantag för bl a egenanställda företagare och arbetstagare med företagsledande ställning.

Kollektivavtal
Kollektivavtal innehåller regler om anställningsvillkoren och regler som kompletterar olika lagar, till exempel Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL). Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation. Avtalet kan innehålla regler om lön, arbetsvillkor, arbetstider, semesterlön, försäkringar, förhandlingsordning och turordning vid uppsägning. Kollektivavtalet tillämpas i de flesta fall även på oorganiserade anställda som arbetar inom kollektivavtalsområdet.

Anställningsavtal
Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkor senast en månad efter tjänstens början.

Anställningsavtalen innehåller vanligtvis uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren, tjänstetitel, anställningsform och uppsägningstid, lön, löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut, semester. Kollektivavtalet bestämmer oftast större delen av innehållet i anställningsavtalet.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
Lagen om anställningsskydd talar om hur avtal om anställning kan ingås och avslutas. Syftet med lagen är att skydda arbetstagaren. Den innehåller även regler om tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur besked om uppsägning ska gå till och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.

Tillsvidare & tidsbegränsad anställning
Det finns två huvudsakliga former av anställningar, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. En tillsvidareanställd har ett starkare anställningsskydd än en arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

LAS reglerar under vilka förutsättningar och hur lång tid en arbetsgivare kan anställa någon på begränsad tid. För att en anställning ska vara tidsbegränsad måste arbetstagaren och arbetsgivaren ha kommit överens om detta, anställningsformen ska alltså framgå av anställningsavtalet.

Den som varit visstidsanställd eller vikarie under minst 2 år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställd.

Uppsägning & avskedande
Reglerna vid uppsägningar regleras i LAS. Av lagen följer vilka uppsägningstider som gäller, 1-6 månader beroende av hur länge man varit anställd hos sin arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan säga upp en medarbetare med viss uppsägningstid om det finns saklig grund. Det finns två skäl för uppsägning, på grund av arbetsbrist, till exempel vid driftsinskränkning och omorganisation eller på grund av personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är kopplad till den enskilde individen, t ex misskötsamhet, olovlig frånvaro, stora samarbetssvårigheter eller illojalitet. En uppsägning som inte är sakligt grundad kan förklaras ogiltig av domstolen.

Avsked förutsätter att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter, till exempel genom brottslighet mot arbetsgivaren, stöld, våld, misshandel, bedrivande av konkurrerande verksamhet, grov illojalitet eller arbetsvägran. Arbetsgivaren kan avsluta anställningen med omedelbar verkan och medarbetaren har då inte rätt till någon uppsägningstid.

Arbetsrättsliga tvister
Arbetsrättsliga tvister löses normalt sett av Arbetsdomstolen eller av allmän domstol, d v s av tingsrätt. Arbetsdomstolens beslut kan inte överklagas. Tvister som uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare kan även lösas genom förhandling eller genom skiljeförfarande. Skiljenämnden är en domstol där parterna utser och betalar domarna som ska lösa tvisten.