BarnrättFamiljerättVårdnadstvister

Vad är ett samarbetssamtal?

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. 

En del separerade föräldrar har lätt att komma överens om vårdnaden om barnen, om boendet, umgänget och barnets försörjning. Men en del har svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är nämligen en tjänst som alla kommuner erbjuder till separerade föräldrar. Det syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnens försörjning.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria men förutsätter att båda föräldrar deltar. De består i en samtalsserie, vanligtvis två till fem samtal. Samtalen genomförs av samtalsledare som oftast är socionomer. Samtalsledarnas roll är att stödja föräldrarna att utifrån barnets bästa komma överens. De har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning.

I samarbetssamtalen är det barnets behov och barnets bästa som är i fokus. Hänsyn tas till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. För barnet är det oftast viktigare att föräldrarna kan gemensamt komma fram till bra lösningar när det gäller vårdnad i stället för att gå till domstol.

Samtalen kan leda till en överenskommelse mellan föräldrarna eller ett avtal som har samma verkan som en dom från domstol.

Kontakta gärna oss om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall! Vi erbjuder samtal och rådgivning i frågor om vårdnad och umgänge.