BarnrättFamiljerättVårdnadstvister

Vårdnadstvister

Gemensam eller ensam vårdnad
Huvudregeln i en vårdnadstvist är att föräldrarna får gemensam vårdnad av barnet. Det gynnar båda föräldrar eftersom de båda blir fullt engagerade i barnets liv. Ensam vårdnad anses lämpligt när det finns stora samarbetssvårigheter eller andra allvarliga omständigheter, till exempel den ena förälderns drog- och alkoholmissbruk, risk för misshandel, psykiska sjukdomar eller att barnen far illa på något annat sätt.

Viktiga steg i en vårdnadstvist
Vi bokar ett möte och vi går igenom vad som har hänt hittills och hur situationen ser ut i dagsläget. Finns det en gemensam vårdnad som inte fungerar? Är du en förälder som inte har del i vårdnaden och vill bli vårdnadshavare? Har du blivit stämd angående vårdnaden? Efter mötet tar vi kontakt med motpartens ombud för att ta reda på dennes inställning. Vi försöker i första hand att komma fram till en lösning på frivillig väg. Om vi inte kan nå en samförståndslösning ger vi in en stämningsansökan till tingsrätten. När motparten har fått ta del av vad vi yrkar i stämningsansökan kallas vi till en muntlig förberedelse. 

Muntlig förberedelse i tingsrätten
En muntlig förberedelse är ett sammanträde i rätten där domaren vill reda ut parternas grunder och yrkanden och planera för målets handläggning. Ofta försöker domaren att uppnå en överenskommelse mellan parterna.

Vårdnadsutredning
Om ingen överenskommelse kan träffas, beslutar tingsrätten om en vårdnads-, boende- och umgängesutredning som görs av Familjerätten och som tar ca 3-4 månader.

Huvudförhandling
Efter vårdnadsutredningen ges in bevisuppgifter till rätten. Bevisningen kan bestå av vittnen, läkarutlåtanden, sociala myndigheters utredningar. Dom meddelas ca 3 veckor efter huvudförhandlingen.

Domstolens uppgift
Det är viktigt att komma ihåg att tingsrätten inte löser konflikten mellan föräldrar utan finns till för att lösa tvisten och fatta ett beslut. Domaren är inte intresserad att höra föräldrarnas historia, deras positiva eller negativa sidor utan är ute efter ett objektivt underlag för att fatta ett så bra beslut som möjligt för barnet.

Rättshjälp
Har man inte råd att anlita en jurist kan man söka rättshjälp och få en stor del av ekonomiska kostnader ersatta av staten. För att komma i fråga för rättshjälp får man inte ha ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr per år. Vi hjälper gärna dig med din vårdnadstvist och ansökan om rättshjälp.  

Kontakta oss om du behöver hjälp med din vårdnadstvist.